На основу Закона о поверавању јавних овлашћења Националном друштву од 1997.године, Црвени крст је водећа Организација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге повређених и оболелих, у мотивисању грађана за добровољно давалаштво крви и спровођење послова Службе тражења.

На основу плана акције Организационог развоја Националног друштва сачињен је Пројекат за деловање у несрећама. Овај документ обухвата планирање употребе људских ресурса и опреме којом располаже Национално друштво у одговору на несреће и самостално или као учесник у акцијама других структура у држави који су позвани да одговоре на несреће, које можемо сврстати као:

  • Природне несреће (земљотреси, поплаве и бујице, олујни ветрови, пошари, одрони, снежне падавине и др.)

  • Саобраћајне несреће већих размера

  • Ратна разарања и друге кризне ситуације (у земљи, суседним земљама, миграције већих размера)

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега иомати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни оперативни нивои за одговор на несреће који су организовани на следећи начин:

  1. Први оперативни ниво - (локални - општински ниво) треба да буде оспособљен да делује без помоћи виших нивоа у првих 4-6 сати након догађања несреће, а њихова надлежност се ограничава подручјем општине на којој су организовани.
  2. Други оперативни ниво - (окружни - регионални ниво) има задатак да подржи и помогне општинском нивоу ангажовањем људства и допунске промене у току наредна 72 сата. Надлежност је по правилу ограничена на територији округа - региона, а у случају потребе могу се ангажовати и на територији суседних региона.
  3. Трећи оперативни ниво - (републички и покрајински) подржава предходна два нивоа људством и допунском опремом у наредних месец дана, брине о организованости и функционисању националног плана. Зона одговорности је територија покрајине и проширује се у зависности од конкретних потреба у региону.
  4. Четврти оперативни ниво - (национални) интервенише најсавременијом опремом и људством. Врхунска обученост, опремљеност и мобилност овог нивоа омогућује ангажовање на читавој територији Републике Србије, а по потреби може понудити помоћ и другим националним друштвима.