I ПРАВНИ ОСНОВ ОРГАНИЗОВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

Међународно право

 • Женевска конвенција о поступању са ратним заробљеницима из 1949. године (трећа Женевска конвенција

 • Женевска конвенција о заштити цивила за време рата из 1949. године (четврта Женевска конвенција): Обавеза је државе да формира Службу тражења као Национални биро за обавештавање.

 • Први Допунски протокол уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба, из 1977. године: Обавеза државе је да чим околности дозволе а најкасније по престанку непријатељстава, проналазе лица чији је нестанак пријавила друга страна.

 

Домаћи извор

 • Закон о Црвеном крсту Србије, из 2005. године: У Црвеном крсту Србије образује се Служба тражења ради вршења послова националног бироа за обавештавање.

II ОСНОВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ТРАЖЕЊА – АКТИВИРАЊЕ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

Прекид комуникације између чланова породице из разлога:

 • оружани сукоб (међународни/немеђународни, а породица нема вести о члану породице

Губитак контакта који није последица сукоба:

 • природне катастрофе (земљотрес, цунами, торнадо, доводе до избеглиштва, евакуације и раздвајања чланова породице...)
 • губитак контакта као последица миграције становништва (рад у иностранству)
 • социјални немири (доводе до миграција становништва што има последицу да се раздвоје чланови породице и не знају једни за друге)

Стални циљ је олакшати душевне патње раздвојеним члановима породице кроз:

 • успостављање прекинутог контакта између чланова породице (примити и пренети поруке раздвојених чланова породица)
 • спајање раздвојених чланова породице

III УЛОГА СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

 • Даје обавештење о лицима чија је судбина позната. Где су затворена, датум и место затварања, хапшења, ослобађање, бекство, смештај у болницу, смрт, место сахране, репатријација – повратак у домовину.
 • Покреће тражење за лица чија је судбина непозната.

IV ФУНКЦИЈА СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

 • Да обавља послове обавештавања о жртвама рата са циљем да лица заштићена Женевским конвенцијама и допунским протоколом могу да остваре своја права на информисање и да лица раздвојена услед ратних дешавања могу да што је пре могуће успоставе међусобни контакт.
 • Да обавља послове обавештавања о жртвама елементарних и других несрећа и другим случајевима у време мира, када је дошло до прекида веза између чланова породице

V ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА

 • Прима, прибавља и прикупља податке и документа за лица из своје надлежности и из званичних и других извора
 • Евидентира, класификује и обрађује податке и документацију до које је дошла
 • Прима захтеве за покретање тражења и даје обавештења о току тражења
 • Предузима тражење за добијање података и документације о лицима за које је примила захтев уколико сама не располаже траженим подацима
 • Обавештава тражиоца о резултатима до којих је дошла за свако појединачно тражење
 • Издаје званична документа и даје податке на основу документације са којом располаже
 • Посредује у размени и преношењу породичних порука
 • Посредује у достављању заосталих личних ствари
 • Организује спајање чланова раздвојених породица

VI ПРИНЦИПИ РАДА

 • INTERES POJEDINCA – Mogućnost da traži usluge Službe traženja za koje je nadležna, a Služba traženja je dužna da primi zahtev i ako je u okviru mandata Službe pokrenuće traženje u ime tražioca, davati obaveštenja o toku traženja, i dati odgovor tražiocu samo uz saglasnost traženog lica.
 • JAVNI INTERES – Određene podatke iz rada staviće na raspolaganje nadležnim organima kada je to od šireg javnog interesa.
 • RACIONALNOST I EFIKASNOST – Da se postupak traženja odvija brzo i zainteresovana lica dobiju podatke u najkraćem roku.
 • PRECIZNOST – Svi podaci moraju biti precizno navedeni i označeni od momenta pokretanja do okončanja postupka traženja.
 • ODGOVORNOST od rukovodioca Službe traženja do lokalnog Crvenog krsta i radnika na poslovima Službe traženja, kao i odgovornost volontera u zaštiti podataka do kojih su u radu došli.

VII METOD RADA

Служба тражења прикупља податке који се односе на: 

 • идентитет траженог лица (име и презиме траженог лица, име оца, име мајке и девојачко презиме мајке, датум рођења, место рођења, пол, занимање)
 • здравствено стање: на основу медицинске документације о здравственом стању, или за умрлог: узрок смрти, датум смрти, место сахране, последњу познату адресу
 • околности које су довеле до прекида контакта између траженог лица и тражиоца, прекид из разлога ратних дешавања или елементарне несреће, или изненадни престанак комуникације
 • за војна лица: јединица, чин, војна пошта, број матрикуле, датум заробљавања, заробљенички број
 • за цивилна лица: датум и место хапшења, интеранције
 • репатријација датум повратка у домовину, датум ослобађања из логора и заробљеништва